Home / World News / Есенциално за Двойки, Essense for couples Училище по Тантра Холандия

Есенциално за Двойки, Essense for couples Училище по Тантра Холандия

For ENGLISH, scroll down
Есенциално за двойки-Училище по Тантра Холандия
26. 05 Петък Отворена вечер Вкусът на Тантра-вход дарение 19-22 ч
27.05, 28.05 Събота и Неделя 9-19 ч.
Прекрасни хора,
Аз Михал Кали Грикс и Алина Симулеак, бихме искали да ви поканим на един нов курс в Училището по Тантра: Есенциално за Двойки.
Ние сме само половин година заедно, но сме почти 24/7 в пътувания, ритриити, приключения, в нашите и на други хора процеси…
Когато се запознах с Алина, както и сега, аз просто знам че тази връзка, ще продължи дълго. Ние се обичаме един друг толкова дълбоко. В ежедневието си ние споделяме нашите страсти, които са: тантра, йога, добра здравословна храна и стил на живот, правим любов и променяме света в едно по-добро място…
Последното, да променим света, започва от нас, но отива право при теб чрез уркшопите, ритриитите, коучинг сесиите, това което пишем и ведеата ни…
За това и ние започнахме да преподаваме Тантра. От лечението, освобождаването, трансформирането на нашата сексуалност (започвайки от всичко, нашата коренна чакра, източника…) в сакрална сексуалност (началото на нашето развитие, свобода, връзките ни с външният свят, живот със страст…)
Ние използваме израза, „не губете енергията, използвайте я“, насочете я към сърцето… Ние лекуваме, освобождаваме, трансформираме любовта, която е базирана на нуждата (тази, която е като бизнес- аз искам нещо от теб, което нямам и по същият начин и ти), все повече и повече в безусловна любов (като акт на споделяне на изобилие, което създаваме когато обичаме себе си).
Тогава и по време на това, ние отиваме по-нататък и лекуваме, oсвобождаваме и трансформираме еднакво важни аспекти на животът ни (чакрите): самочувствието ни, здравословно егo, емоции, комуникации, креативност, интелект, здрав ум, духовност…
Ние преподаваме от опитността на: нашата връзка (и), нашите уткшопи, нашият живот…
Ние често използваме много важни в тантра концепции, като това да отразяваме другия,зряла мъжественост, женственост, 5те езика на любовта…
Ние виждаме тантра и да бъдеш в съзнателна връзка като гръмотевична топка в…щастието (…-е пътят, наслаждавайте се на стъпките;))
Моите 10 години опит в тантра, 5 години интензивно преподаване, завършването на нивата тантра масаж и водещ в Расаяна Танта Академия и Алианас Любов и Йога ни даде силата на парнъорството, силата на свободната и съзнателна връзка да споделяме тази мъдрост с вас.
Ние преподаваме повече през нашата опитност, отколкото през теория.
Ако това ви говори, ние мислим , че ще бъде прекрасен избор, нещо което да дадете на себе си, на вашата връзка… на цялата вселена.
След завършване на курса ще бъдете наградени със сертификат от Движение Тантра Училище (нива1-5).
С нашето обучение и подкрепа на вашаият процес вие може да отидете по-дълбоко. Вие може да продължите в:
„Всички аспекти на Тантра“, всички аспекти на живота.Курс за всички (1-во ниво )
„Тантра масаж курс“ (2-ро ниво)
„Всички аспекти на Тантра„ 3-то ниво
„ Сакрална Любов“ 4-то ниво
Този курс е създаден за двойки или за хора, които искат да работят заедно. Когато сте сам/сама вие пак може да се включите. Само малък съвет: Увеличете шансовете си да се свържете с някой за да кандидатствате рано или късно. Целият курс ще съдържа 14 уркшопа, всеки от които ще има различен предмет и ще има продължителност около 3,5 часа
Взависимост от организаторите може да бъде завършен за 7-9 дни, 3 модула по 3 дни всеки, 4 модула по 2,5 дни всеки
Не се колебайте да питате ако имате въпроси mgriks@gmail.com
http://tantramovement.blogspot.bg/2017/04/essence-for-couples-course.html
Цена: 155 евро,
цена за двойки 300 евро
цена за ранни птици 135 евро, до 15-ти май
цена за ранни птици двойки 280 евро
“ Вкусът на Тантра“ -въведение в практиката, отворена вечер, петък 26.05 19.00 ч.
В тази тема ще дадем малки примери за леки упражнения, които може да продължите да практикувате по-късно с Вашият партнъор или сами. Всеки, който следва инструкциите от това въведение може да изпита бързо и драматично подобрение в неговият/нейният живот . Ние ще ви дадем вкусът на това какво Тантра е и какво ние преподаваме като цялостен курс в Училището Тантра Движение. Включва:
-теория: какво означава Тантра за нас и практическото й приложение
-сексуална медитация
-разпознаване и трениране на PC мускулът
-отворена комуникация
– разпознаване на вашата Вътрешна Жена, Вътрешен Мъж
-медитация за събуждане на сетивата
-дишане заедно в Шива Шакти позиция
.
Essence for Couples course
Friday 26.05 19-22 Open evening
Saturday and Sunday 27, 28.05 9-19
Hallo Lovely People,
Me, Michal Kali Griks and Alina Simuleac, we would like to invite you for new course in Tantra Movement School: Essence for Couples.
We are just half year together but we are almost 24/7 through travels, retreats, adventures, our and others peoples processes, …
When I got to know Alina, like now, I just knew that this relationship will last long. We love each other so deep. In our daily life, we are sharing our passions, what are: tantra, yoga, good healthy food and life style, making love and changing the world into a better place…
The last one, changing the world, starts from us but it goes straight to you through our workshops, retreats, couching, writings, videos…
That´s why also we started to teach tantra. From healing, liberating, transforming our sexuality (beginning of everything, root chakra, the source… ) into sacred sexuality ( beginning of our growth, freedom, connections within and outside, life with passions… )
We „use, don´t lose“ this energy by bringing it to the heart…We heal, liberate, transform the love out of needs ( business like – I want something from you, what I lack in my self and vice verse ) more and more into unconditional love (from act of sharing, abundance, what we created by love for ourselves )
Then and during, we go further into healing, liberating and transforming another equally important aspects of our life (chakras) : self esteem, healthy ego, emotions, communication, creativity, intellect, healthy mind, spirituality…
We are teaching from experience of: our relationship(s), our workshops, our life…
We use often very important in tantra concepts like mirroring, mature masculinity, femininity, 5 love languages…
We see tantra and being in conscious relationship as thunder ball to… happiness ( …- is the way. Enjoy the steps 😉
My 10 years of tantric experience, 5 years intensive teaching, graduating tantra masseur and trainer levels on Rasayana Tantra Academy and Alinas love and yoga gives us the power of partnership, power of free and conscious relationship to share this wisdom with you
We teach much more though experience than through theory.
When this speaks to you, we feel that this could be wonderful choice, what you may give to yourself, your relationship… entire universe.
After finishing the course you would be honored with certificate of Tantra Movement School ( level 1,5).
With our education and support to your process, we go deep. You may continue into:
All aspects of tantra – All aspects of life. Course for all ( 1st level )
Tantra Massage Course (2nd level)
„All Dimensions Tantra“ 3rd
„Sacred Love“ 4th level
This course is designed for couples or people who are willing to work together. When you´re single you may still join. Just small advice: Increase your chance for matching with someone by applying sooner than laterWhole course would contain 14 workshops which each would have different subject and would take around 3,5 hours.
Depends from the organisers choice could be completed in 7-9 days, 3 modules 3 days each, 4 modules 2,5 days each…
Don’t hesitate to ask the questions
mgriks@gmail.com

Check Also

Обичам се,обичам те! (многоизмерна медитация)

Обичам се,обичам те! (многоизмерна медитация) Колкото повече се разтваряме за Любовта и себе си и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *